Skip to main content Skip to search

Directeur-grootaandeelhouder

u bent Ondernemer
U bent DGA

DIRECTEUR GROOTAANDEELHOUDER

Het begrip directeur grootaandeelhouder wordt in de volksmond eigenlijk altijd afgekort tot DGA. Het is de directeur van een B.V. waarin hij of zij ook een groot deel of zelfs alle aandelen bezit. De DGA is de ondernemer en heeft het in de B.V. voor het zeggen, maar is tegelijkertijd ook werknemer van die B.V. Dat lijkt een rare situatie, maar omdat een B.V. een rechtspersoon is heeft de B.V. een zelfstandige status in de Nederlandse wetgeving.

Een B.V. betaalt vennootschapsbelasting over haar winst en betaalt een salaris aan haar werknemer(s). Daaronder valt dus ook de DGA. Zowel de aangifte vennootschapsbelasting als de loonadministratie verzorgt optUmaal namens haar cliënten. Verder stelt optUmaal de publicatiestukken op voor de Kamer van Koophandel.

In de huidige wetgeving is ondernemen in de B.V. vanuit puur belastingtechnisch oogpunt niet altijd even aantrekkelijk. Ondernemen in de inkomstenbelasting geeft doorgaans een lagere belastingdruk. Toch zijn er absoluut redenen om een B.V. op te richten. Het feit dat een B.V. – zoals eerder al aangestipt – een zelfstandig rechtspersoon is, biedt namelijk ook juist mogelijkheden. Met een B.V. kan bijvoorbeeld privé-aansprakelijkheid worden beperkt en ook biedt het mogelijkheden om een onderneming verkoop klaar te maken. Voor de toekomstige verkoop aan derde partijen of in het kader van bedrijfsopvolging in de familiesfeer.

STRUCTUREN

Overdracht van de onderneming kan via een B.V. structuur (ook wel holdingstructuur genoemd) fiscaal vriendelijk geschieden. Een goede structuur zorgt er voor dat u bij verkoop niet direct hoeft “af te tikken” bij de Belastingdienst over de verkoopopbrengst. Ook is de overdracht praktisch een stuk eenvoudiger. Overdracht kan plaatsvinden door de verkoop van de aandelen (de activa en passiva hoeven niet afzonderlijk te worden geleverd).

Door het vormen van een holdingstructuur, kan er ook voor worden gekozen om bijvoorbeeld de pensioenvoorziening en/of het onroerend goed onder te brengen in een afzonderlijke B.V. Dit kan dan eenvoudig buiten de verkoop van de daadwerkelijke onderneming worden gehouden en dat is voor zowel de kopende als verkopende partij vaak ook gewenst. Bij dergelijke herstructureringen gelden altijd wel bepaalde termijnen waar rekening mee moet worden gehouden. Verkoop direct na herstructurering is doorgaans niet toegestaan. Het is daarom verstandig om hierover in een vroegtijdig stadium in overleg te gaan!

Omdat de DGA – zoals gezegd – zowel werknemer als aandeelhouder is, heeft de Belastingdienst altijd een zekere belangstelling voor de verplichtingen die over en weer worden aangegaan. Een DGA kan bijvoorbeeld geld enen bij de eigen B.V. De rente die de DGA dan aan de B.V. betaalt, komt uiteindelijk indirect ook weer ten goede aan hem of haar. Bij dergelijke overeenkomsten/transacties moet tussen de DGA en de B.V. op zakelijke voorwaarden worden gehandeld. Ook daarover adviseert optUmaal u en stelt zij zo nodig de bijbehorende overeenkomsten op.

Beste bezoeker,

Ondanks dat de wereld en dus ook Nederland nog altijd in de ban is van het coronavirusvirus, worden de maatregelen langzaamaan weer versoepeld en dat geldt ook voor ons protocol. Uiteraard zullen wij de gegeven adviezen blijven volgen. Concreet hanteren wij tot nader bericht de volgende uitgangspunten.

Fysieke afspraken na 1 juni 2020 onder voorwaarden weer mogelijk

Vanaf 1 juni 2020 zullen er onder voorwaarden weer fysieke afspraken gepland kunnen worden op ons kantoor. Daarbij geldt dan een maximaal aantal personen van vier tegelijkertijd (inclusief wijzelf). In onze spreekkamer is op die manier invulling te geven aan de 1,5 meter afstand. Sowieso geven wij elkaar de ruimte en schudden wij geen handen.

Het weer plannen van fysieke afspraken brengt onvermijdelijk met zich mee dat er bij ons op kantoor meer “verkeer” zal zijn. Uiteraard besteden wij veel aandacht aan hygiëne, maar een virusvrije omgeving is door ons logischerwijs niet te garanderen. In dit kader doen wij een klemmend beroep op u om geen afspraken te plannen - danwel deze af te zeggen - wanneer u verkoudheids- of mogelijke coronaklachten hebt.

Bezetting kantoor/thuiswerken

Voorlopig werken wij nog wel zoveel mogelijk thuis. Daarnaast hebben wij een rooster opgesteld, zodat er tijdens kantooruren in ieder geval altijd één persoon op kantoor aanwezig is. Het biedt cliënten de mogelijkheid om stukken te brengen, indien deze niet in de brievenbus passen.

Tot slot

Dit protocol is onze poging in de gegeven situatie mee te bewegen met de ontwikkelingen, het juiste te doen en verantwoording te nemen. Wij vertrouwen daarbij op een ieders begrip.

Waar nodig sterkte en een hartelijke groet,

Het team van optUmaal