Skip to main content Skip to search

Directeur-grootaandeelhouder

u bent Ondernemer
U bent DGA

DIRECTEUR GROOTAANDEELHOUDER

Het begrip directeur grootaandeelhouder wordt in de volksmond eigenlijk altijd afgekort tot DGA. Het is de directeur van een B.V. waarin hij of zij ook een groot deel of zelfs alle aandelen bezit. De DGA is de ondernemer en heeft het in de B.V. voor het zeggen, maar is tegelijkertijd ook werknemer van die B.V. Dat lijkt een rare situatie, maar omdat een B.V. een rechtspersoon is heeft de B.V. een zelfstandige status in de Nederlandse wetgeving.

Een B.V. betaalt vennootschapsbelasting over haar winst en betaalt een salaris aan haar werknemer(s). Daaronder valt dus ook de DGA. Zowel de aangifte vennootschapsbelasting als de loonadministratie verzorgt optUmaal namens haar cliënten. Verder stelt optUmaal de publicatiestukken op voor de Kamer van Koophandel.

In de huidige wetgeving is ondernemen in de B.V. vanuit puur belastingtechnisch oogpunt niet altijd even aantrekkelijk. Ondernemen in de inkomstenbelasting geeft doorgaans een lagere belastingdruk. Toch zijn er absoluut redenen om een B.V. op te richten. Het feit dat een B.V. – zoals eerder al aangestipt – een zelfstandig rechtspersoon is, biedt namelijk ook juist mogelijkheden. Met een B.V. kan bijvoorbeeld privé-aansprakelijkheid worden beperkt en ook biedt het mogelijkheden om een onderneming verkoop klaar te maken. Voor de toekomstige verkoop aan derde partijen of in het kader van bedrijfsopvolging in de familiesfeer.

STRUCTUREN

Overdracht van de onderneming kan via een B.V. structuur (ook wel holdingstructuur genoemd) fiscaal vriendelijk geschieden. Een goede structuur zorgt er voor dat u bij verkoop niet direct hoeft “af te tikken” bij de Belastingdienst over de verkoopopbrengst. Ook is de overdracht praktisch een stuk eenvoudiger. Overdracht kan plaatsvinden door de verkoop van de aandelen (de activa en passiva hoeven niet afzonderlijk te worden geleverd).

Door het vormen van een holdingstructuur, kan er ook voor worden gekozen om bijvoorbeeld de pensioenvoorziening en/of het onroerend goed onder te brengen in een afzonderlijke B.V. Dit kan dan eenvoudig buiten de verkoop van de daadwerkelijke onderneming worden gehouden en dat is voor zowel de kopende als verkopende partij vaak ook gewenst. Bij dergelijke herstructureringen gelden altijd wel bepaalde termijnen waar rekening mee moet worden gehouden. Verkoop direct na herstructurering is doorgaans niet toegestaan. Het is daarom verstandig om hierover in een vroegtijdig stadium in overleg te gaan!

Omdat de DGA – zoals gezegd – zowel werknemer als aandeelhouder is, heeft de Belastingdienst altijd een zekere belangstelling voor de verplichtingen die over en weer worden aangegaan. Een DGA kan bijvoorbeeld geld enen bij de eigen B.V. De rente die de DGA dan aan de B.V. betaalt, komt uiteindelijk indirect ook weer ten goede aan hem of haar. Bij dergelijke overeenkomsten/transacties moet tussen de DGA en de B.V. op zakelijke voorwaarden worden gehandeld. Ook daarover adviseert optUmaal u en stelt zij zo nodig de bijbehorende overeenkomsten op.